Dodacie a obchodné podmienky


Tieto dodacie a obchodné podmienky spoločnosti Kinekus VO s.r.o., so sídlom Rosinská 8449/13, 010 08 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro, vo vložke: 69307/L , IČO: 51119595, IČ DPH: SK2120598634 , prevádzka Rosinská  13, 010 08 Žilina sú neoddeliteľnou  súčasťou  Rámcovej kúpnej zmluvy ako aj súčasťou elektronickej objednávky kupujúceho.  Zmeny a odchýlky je možné dohodnúť písomnou formou.

1. Registrácia zákazníka/ kupujúceho

Tovar je dodávaný právnickým aj fyzickým osobám, len na podnikateľský účel. Pri registrácii nového zákazníka /kupujúceho/ je tento povinný predložiť  aktuálny výpis z obchodného  alebo živnostenského registra, doklad o pridelení IČ DPH, prípadne DIČ, bankové spojenie, osobu zodpovednú za objednávanie, kontakt – telefón, e-mail,  mobil, presnú adresu pre dodávanie tovaru, otváraciu dobu prevádzky.

Elektronická registrácia:

Kupujúci je povinný  vyplniť všetky potrebné údaje , ktoré sú  nevyhnutne potrebné pre jeho registráciu. Po zaregistrovaní  kupujúceho, kupujúcemu je pridelené do 24 hodín  prihlasovacie heslo, ktoré je zaslané na e–mail zadaný kupujúcim. 


2. Objednávanie tovaru

Kupujúci si objednáva tovar písomnou objednávkou doručenou predávajúcemu osobne, poštou, faxom, e-mailom, telefonicky,  prostredníctvom obchodného zástupcu. Objednávka musí obsahovať: identifikáciu odberateľa – obchodné meno, adresa, IČO, číselný kód a presný názov výrobku, množstvo, číslo ponuky ak mu bola zaslaná, požadované termíny dodania, dopravné dispozície, tel. kontakt, podpis a pečiatka zodpovednej osoby.

Pri elektronickom spôsobe objednávania si  môže kupujúci  od momentu pridelenia prihlasovacieho hesla objednávať tovar elektronicky. Pri prihlasovaní zadáva email kontaktnej osoby kupujúceho a pridelené  prihlasovacie heslo. Kontaktných osôb môže mať kupujúci aj viac ako jednu.


3. Cena

Tovar dodávame podľa platných cenníkových cien v deň dodávky, ak nie je dohodnuté inak.


4. Dodanie tovaru

Na základe uplatnenej objednávky je dodávka realizovaná – na základe dohody zmluvných strán:

-          osobným odberom kupujúceho zo skladu predávajúceho,

-          dovozom na miesto určenia predávajúcim,

-          iným dohodnutým spôsobom, prepravná spoločnosť, pošta,

-          predávajúci si vyhradzuje právo účtovať prepravné a balné v prípade ak je suma zásielky nižšia  alebo sa rovná  sume 200,- Eur bez DPH, alebo ak sa jedná o tovar, ktorého kusová hmotnosť prevyšuje 50 kg alebo 2x výška+2x šírka+ dĺžka najdlhšej strany je väčšia alebo sa rovná 3 m,

-          kupujúci je povinný písomne potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste, faktúre alebo inom relevantnom doklade,

-          kupujúci môže uzavrieť  objednávku na dodanie tovaru len v prípade, že nie je so žiadnou úhradou v omeškaní a má v splatnosti otvorené max. 3 faktúry na  každú prevádzku.


5. Platobné podmienky

Cenu tovaru uhrádza kupujúci na základe predfaktúry, faktúry predávajúceho prípadne v hotovosti alebo na dobierku. V prípade elektronickej registrácie nového zákazníka, tento môže odoberať tovar len na predfaktúru alebo dobierku, až do doby prijatia všetkých dokladov  splnenia ostatných podmienok pre odber na faktúru. Kupujúci vyfakturovanú sumu uhrádza v hotovosti alebo prevodným príkazom. Pokiaľ sa kupujúci dostane do omeškania s platením zálohovej alebo konečnej faktúry, má predávajúci právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,25% z dlžnej sumy za každý /aj začatý/ deň omeškania s platením faktúry. Takto dohodnutá zmluvná pokuta nemá charakter náhrady škody v zmysle Obchodného zákonníka, ale predstavuje prostriedok záruky na dodržanie dohodnutej lehoty splatnosti. Zmluvné strany vyhlasujú, že tu dohodnutú zmluvnú pokutu považujú za primeranú okolnostiam a obchodným zvyklostiam, ako aj to, že zmluvná pokuta nie je dohodnutá v rozpore s dobrými mravmi.


Lehotu splatnosti je potrebné dohodnúť vždy vopred, najdlhšie na dobu  14  dní celkom, ak nie je dohodnuté inak.


V prípade nezmluvných partnerov platí podmienka predaja na predfaktúru, dobierku alebo v hotovosti.


6. Storno objednávky

V prípade, že kupujúci odstúpi od plnenia svojej objednávky v lehote kedy nie je možné túto dodávku stornovať, resp. dodať inému odberateľovi do 30 dní, zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu primerané  náklady vo výške 5% z hodnoty stornovaného tovaru v bežnom sortimente, u špeciálne na zákazku dodávaného tovaru a ďalej  takto nepredajného tovaru, uhradí predávajúcemu náklady vo výške 100 %  hodnoty stornovaného tovaru (podľa druhu tovaru a jeho predajnosti). Tieto náklady reprezentujú výdavky predávajúceho spojené s obstaraním, financovaním a skladovaním tovarov stornovanej objednávky. Tieto poplatky sú splatné do 60 dní od stornovania objednávky.


 7. Vrátenie obalov

Kupujúci vráti prepravné obaly najneskôr pri ďalšej dodávke tovaru alebo do 30 dní od ich prevzatia. V prípade, že obaly nebudú vrátené, alebo budú kupujúcim znehodnotené  predávajúci má právo tieto kupujúcemu riadne vyfakturovať v nasledovných cenách:

europaleta 12,- Eur bez DPH/ks, kovová klietka 500,- Eur bez DPH/ks.


 8. Prechod vlastníckeho práva

Výhrada vlastníctva: vlastnícke právo k predmetu plnenia resp. jeho finančnému ekvivalentu nadobúda kupujúci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny predmetu plnenia. Do dňa zaplatenia kúpnej ceny zostáva predmet plnenia vo výlučnom vlastníctve predávajúceho. Kupujúci akceptuje toto vlastnícke právo predávajúceho a súčasne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov týkajúcich sa výhrady vlastníckeho práva.


9. Ostatné

Na dodávky celého sortimentu poskytujeme záruku v rozsahu bežne poskytovaných záruk výrobcov, max. však 24 mesiacov odo dňa dodávky. Podmienkou je uplatnenie záruky v súlade s reklamačným poriadkom.


 

Reklamačný poriadok


1. Záručné podmienky


·         Spoločnosť Kinekus Vo s.r.o., predáva zásadne nový a nepoužitý tovar z prvovýroby, za kvalitu ktorého nesie voči kupujúcim zodpovednosť.

·         Poskytované záručné podmienky vychádzajú z obvyklých záručných podmienok výrobcov a situácie na trhu.

·         Záruka za predávaný tovar je v zásade riešená dvojstrannými vzťahmi medzi spoločnosťou Kinekus Vo s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim subjektom.

·         Záručné podmienky sú rozdielne pre jednotlivé druhy dodávaného tovaru. Táto doba je závislá i na životnosti výrobkov podľa technických parametrov. Pri špecifických výrobkoch napr. šporáky, kachle, krbové vložky a pod. vznik záruky môže byť podmienený inštaláciou výrobku oprávnenou osobou a vyznačením inštalácie v záručnom liste.

·         Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý nie je manipuláciou zákazníka poškodený, je v pôvodnom obale alebo zo stavu výrobku je zrejmé, že nebol použitý, spracovaný, alebo upravovaný. Výnimočne je možné akceptovať reklamáciu na používaný  tovar, keď je zrejmé, že závada je preukázateľne spôsobená vadou výrobku a jej prejav nie je dôsledkom bežného opotrebovania. Podmienkou je preukázanie dodržania doporučených (nominálnych) prevádzkových podmienok pri používaní výrobku a doklad o zakúpení výrobku v našej  firme Ing.Štefan Súkeník -KINEKUS.


 2. Záručné lehoty

·         Poskytovaná záručná lehota, ktorá platí pre celý sortiment tovarov, je 24 mesiacov od dodávky tovaru.    

·         Individuálne pre konkrétne dodávky, zmluvy alebo výberové konania je možné dohodnúť osobitné záručné lehoty.


3. Uplatňovanie reklamácií

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu (záručnú i mimozáručnú) písomne a to nasledovne:

·         Množstevnú reklamáciu ihneď pri dodávke najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

·         Reklamáciu na zjavné viditeľné vady a poškodenia uplatniť ihneď po dodávke, najneskôr však do 10 dní po dodávke tovaru. Pri zistení závady pri používaní výrobku je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu neodkladne, tak aby bolo možné prešetriť okolnosti vzniku závady.

·         Súčasťou uplatnenia reklamácie musí byť reklamovaný výrobok (výnimočne, pokiaľ charakter jeho použitia neumožňuje jeho dodanie (zabudovaný výrobok) postačí fotodokumentácia alebo poškodená časť výrobku.

·         Vyplnenie reklamačného listu s uvedením: identifikačné údaje kupujúceho, číslo faktúry, ktorým bol tovar dodaný, číselný kód, presný názov výrobku,  počet  vadných kusov, popis vady a presné označenie ako sa prejavuje, dátum uplatnenia reklamácie, podpis kompetentnej osoby. V prípade, že reklamácia uplatňuje telefonicky, faxom alebo e-mailom, musí nasledovať zaslanie originálneho dokladu o uplatnení reklamácie podpísaného kupujúcim, alebo poverenou osobou poštou.


Reklamačný formulár na stiahnutie


4. Vybavovanie reklamácií 

Reklamácie sú vybavované po posúdení všetkých podkladov a na základe vyjadrenia  určenej osoby. Pokiaľ vybavenie reklamácie nevyžaduje osobitné úkony je reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Reklamácia je vybavená písomnou formou. Vyjadrenie obsahuje stanovisko o uznaní alebo neuznaní reklamácie a odôvodnenie tohto stanoviska. Realizácia oprávnenej reklamácie je na náklady predávajúceho (doprava a pod.).


5. Poskytovanie náhrad

U oprávnených reklamácií  je možná niektorá z nasledovných možností uspokojenia nároku kupujúceho:


·         dobropis v rozsahu hodnoty uznanej reklamácie,

·         zníženie ceny v dohodnutom rozsahu,

·         náhradné plnenie iným tovarom,

·         výmena tovaru za nové plnenie rovnakého druhu,

·         oprava poškodeného tovaru,

·         poskytnutie iného hodnotového ekvivalentu


Záverečné ustanovenia

Podmienkou  splnenia  povinnosti dodávať  tovar je bezpodmienečná solventnosť kupujúceho. Pokiaľ predávajúci získa informácie, z ktorých vyplýva, že kupujúci stratil solventnosť ako je napr. zhoršenie  majetkových pomerov, zastavenie platieb, konkurzné alebo vyrovnávajúce konanie, vstup firmy do likvidácie, nepriaznivé zmeny  vlastníckych a účastníckych pomerov a pod. je oprávnený požadovať platbu vopred alebo môže  neprijať objednávku.


Tieto dodacie a obchodné podmienky a reklamačný poriadok platia do ich aktualizácie. Zmluvné strany sa tiež dohodli na tom, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe rámcovej zmluvy, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik rámcovej zmluvy, predložia na rozhodnutie v miestne príslušnému súdu.